BEMER d.o.o. Mostar

Mostar, Bosna i Hercegovina
+ 387 36 333 880

Poduze?e BEMER d.o.o. se bavi poslovima iz oblasti gra?evinarstva no najve?im dijelom se bavi procjenom vrijednosti nekretnina i opreme, projektiranjem i nadzorom nad izvo?enjem radova odnosno konzalting uslugama. U proteklih deset godina realzirali su vie od tri stotine elaborata vezanih za poslove procjene, konzaltinga i nadzora na cijelom podru?ju BiH od Oraja i Odaka do Neuma i Ravnog. Tako?er su pruali usluge konzaltinga za potrebe Svjetske Banke u vidu obavljanja poslova evaluacije ponuda i odre?ivanja najpovoljnijeg izvo?a?a za ve?i broj projekata vezanih uz obnovu objekata osnovnih kola. Jedna od klju?nih aktivnosti poduze?a Bemer d.o.o Mostar je procjena vrijednosti nekretnina, strojeva i opreme te tehnolokih sustava u cilju izrade elaborata koji su neophodni za procese privatizacije, dokapitalizacije, izrade investiciono-tehni?ke dokumentacije, te ostvarivanja zalonih prava na nekretninama i pokretninama. Poduze?e Bemer d.o.o. Mostar vam prua mogu?nost prodaje i kupnje nekretnina uz najpovoljnije uvjete. Uz sam postupak prometa nekretnina nae poduze?e vam nudi i konzalting usluge, odnosno usluge prikupljanja potrebne dokumentacije za promet nekretnina, a posebno kada je u pitanju otkup stanova u drutvenom vlasnitvu.

Direktor

Danijela Muci?Janjo

Adresa
Stjepana Radi?a bb 88000 Mostar Bosna i Hercegovina
No results were found