ELEKTROPROMET d.o.o. Tuzla

Mi smo jedno od vode?ih preduze?a u BiH za trgovinu na veliko elektroopremom. Preduze?e je osnovano 13.06.2000. godine i do dananjeg dana je ostvarilo zna?ajne poslovne uspjehe u oblasti uvoza i distribucije elektroopreme za izgradnju trafo stanica, dalekovoda, elektroenergetskih mrea, telekomunikacijskih objekata, snabdijevanja trgovaca na veliko i malo elektroopremom, te brojnih izvo?a?a elektroinstalacijskih radova na stambenim, poslovnim, obrazovnim i dr. objektima.

Direktor

Huso Muja?i?

Adresa
No results were found