INOX AJANOVI? d.o.o. Teanj

+387 32 656 570

Firma INOX AJANOVI? svoj radni vijek zapo?ela je 2000. god, nakon povratka Ajanovi? Denana iz Njema?ke, sadanjeg vlasnika, gdje se kolovao za konstrukcionog mehani?ara (smjer medicinske opreme) i stekao radno iskustvo na obradi nehr?aju?eg INOX ?elika. Od tog vremena do danas dolo je do osavremenjavanja proizvodnje pra?eno nabavkom novih maina i ostvarenja vrhunskog dizajna i kvaliteta. Ovakav na?in rada firmu je u?inilo prepoznatljivom i respektabilnom na prostoru BiH i ex Jugoslavije, kao i u Evropi. Uz stalno kadrovsko osposobljavanje i koritenje svjetskih tehnologija nalaena su najpovoljnija rjeenja u oblasti projektovanja i dizajna, to je svakodnevno dovodilo do proirenja asortimana. Samim ulaskom na evropsko trite dokazali smo zavidan nivo u kvaliteti u obradi INOX nehr?aju?ih ?elika, to nas stimulie na proirenje proizvodnje. Nai proizvodi za ure?enje enterijera i eksterijera plijene svojom otmjeno?u i neodoljivom ljepotom. Prakti?nost i arm ogledaju se u izradi ugostiteljske, slasti?arske opreme, opreme za prehrambenu i farmaceutsku industriju i medicinu. Dokazi o naem nenadmanom kvalitetu prepoznatljivi su i cijenjeni, o ?emu svjedo?e brojne reference i van nae zemlje.

Direktor

Denan Ajanovi?

Adresa
info@inox.ba
inox.png 11/02/2016
Showing 1 result