KERAMIKA MODUS d.o.o. Orahovica, Hrvatska

Vladimira Nazora 67, 33515 Orahovica, Hrvatska
+385 33 840 300

Kao jedini hrvatski i jedan od vode?ih regionalnih proizvo?a? kerami?kih plo?ica europsku razinu poslovanja Keramika Modus d.o.o. postie timom zaposlenih stru?njaka te primjenjuju?i najsuvremeniju tehnologiju u moderno opremljenoj tvornici u Orahovici. Keramika Modus je me?u vode?im proizvo?a?ima kompletnog asortimana kerami?kih plo?ica, nude?i plo?ice za razli?ite namjene:

  • preane podne i zidne plo?ice za unutarnje oblaganje
  • dekori i bordure kao zavrni detalji u prostoru

Ulaganjem, ne samo u tehnologiju i pove?anje proizvodnje, ve? i u osuvremenjivanje dizajna linija plo?ica koje Keramika Modus nudi na doma?em i stranom tritu, ispunjeno je i klju?no o?ekivanje kupca kvaliteta i estetski dojam plo?ice! Osim na doma?e trite, Keramika Modus plasira, odnosno izvozi svoje plo?ice na trita svih zemalja regije, Austriju, Italiju, Ma?arsku, Rusiju, Rumunjsku, ?eku, Slova?ku, Bugarsku, Rusiju, Francusku, Belgiju... Sljede?e kolekcije kerami?kih plo?ica nose znak Hrvatska kvaliteta: Allure, Gemma, Nubia, Grafite, Sreamers, Fleur, Native, Madera, Arena, Harmony, Linea, Doma, Senta, Greta, Rea, Madielle, Stone, Sabuni i Olimpia.

U tvornici u Orahovici Keramika Modus proizvodi sljede?i asortiman kerami?kih plo?ica: zidne plo?ice 20x20, 20x25, 20x33, 20x40, 25x40 i 20x50 cm, podne plo?ice 30x30 i 33x33 cm, kao i dekor plo?ice i bordure koje upotpunjuju svaku kolekciju. Modernog dizajna i iroke palete boja nale su svoje mjesto na doma?em, kao i stranom tritu. Inspirirani prirodnom ljepotom drva, kamena, mramora ili cvije?a u Keramici Modus proizvode se kerami?ke plo?ice za ure?enje interijera i vanjskog prostora svakog ivotnog okruenja. Aktualne kolekcije plo?ica realiziraju se digitalnom tehnologijom putem modernog ink-jet printera za otiskivanje najrazli?itijih motiva na kerami?ke plo?ice.

Nove kolekcije plo?ica Keramika Modus redovito prezentira na najve?em svjetskom sajmu keramike, sanitarija i prate?e kupaonske opreme, Cersaie u Bologni, a prisutna je i na sajmovima, kao to su beogradski SEEBBE ili MosBuild Cersanex u Moskvi. Priznanje svjetske kerami?ke industrije Keramika Modus d.o.o. dobila je i objavom pri?e o poslovanju i planovima u 100. broju (izdanje oujak/2013.) uglednog ?asopisa Ceramic World Review.

Keramika Modus sustavno gradi Total Quality Management i posluje prema normama Sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i Sustava upravljanja okoliem ISO 14001. Keramika Modus Najljepa u kupaonici! Pratite nas i na najve?oj drutvenoj mrei www.facebook.com/keramikamodus Svi kontakti Keramike Modus nalaze se na linku koji vodi na nau slubenu web stranicu: Veleprodaja, prodajni predstavnici, marketing

Adresa
Vladimira Nazora 67, 33515 Orahovica, Hrvatska
info@keramika-modus.com
km.jpg 20/04/2016
Showing 2 results