PRODUKT d.o.o Banja Luka

Srpski Milanovac bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
+387 51 380 337

Preduze?e Produkt d.o.o je po?elo sa radom 1985. godine u Banjoj Luci kao mala zanatska radnja sa prozvodnom linijom od samo jednog proizvoda. Nakon tridesetogodinjeg poslovanja, preduze?e je od male zantaske radnje preraslo u ozbiljnu firmu koja svoju djelatnost izvodi na povrini od preko 1000 m, a planira se i proirenje poslovnog prostora. U preduze?u je zaposleno oko 20 radnika. Osnovni poslovni ciljevi naeg preduze?a su pove?anje proizvodnje, proirenje proizvodnog prostora, nabavka novih maina, kao i proirenje ponude novim proizvodima. Osnovna djelatnost preduze?a je proizvodnja metalnih, drvenih i PVC karnia, kao i ostalih prate?ih proizvoda. Svi proizvodi su vrhunskog dizajna, izra?eni od kvalitetnih materijala.. Nae poslovanje konstantno raste zahvaljuju?i ujedna?enom kvalitetu i dobroj ponudi proizvoda.Potvrda toga je zadovoljno trite i povjerenje velikog broja kupaca. Sa eljom da se stvore proizvodi visokog kvaliteta i dobre estetske i funkcionalne vrijednosti, prilikom prozvodnje strogo vodimo ra?una da svaki od naih proizvoda zadovoljava sve te zahtjeve.

Adresa
Srpski Milanovac bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
info@produktdoo.com
PRODUKT.png 22/02/2016
Showing 1 result