REHAU d.o.o. Sarajevo

Rajlova?ka bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
+387 33 475 500; +387 61 228 678

Na podru?ju energetski efikasne gradnje, kori?enju obnovljivih izvora energije i upravljanje vodama, kao i u segmentu Mobility & Future Living REHAU je pruio svoj odrivi doprinos za ekoloke i ekonomske izazove sutranjice. Kompetentnost i otvorenost za inovacije u?inili su da REHAU postane vode?i dobavlja? sistemskih rjeenja na bazi polimera i servisnih usluga za podru?ja gra?evinarstvo, automotivi i industrija. Zahvaljuju?i kombinaciji veoma efikasnog razvoja i izrazito decentralizovane organizacije prodaje i servisnih usluga, me?unarodna grupacija se na tritu svrstala me?u TOP-dobavlja?e. Visok stepen profesionalizma od razvoja materijala do izrade, kao i strast prema neograni?enom potencijalu primjene polimernih materijala predstavlja preduslov da vode?a premijum marka bude irom svijeta uspjena.

Direktor

Zenun Smajlovi?

Adresa
Rajlova?ka bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
sarajevo@rehau.com
REHAU.png 16/02/2016
Showing 1 result